3 môn nền tảng + 6 môn kỹ năng nghề nghiệp + bài luận văn = bằng cử nhân OBU, 3 môn nền tảng + 6 môn kỹ năng nghề nghiệp + 4 môn chuyên sâu = ACCA.