Dạ, anh/chị học trái ngành vẫn học được chương trình này. MBA trực tuyến của Midwest chấp nhận tất cả các ngành học và không phải học môn chuyển đổi ngành.