Đây là bằng cấp và chứng chỉ quốc tế được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là thị trường lao động, nhưng bộ giáo dục và đào tạo Việt Nam chưa công nhận.