Bằng cấp này tương đương 360 tín chỉ ở bậc đại học hoặc 180 tín chỉ theo hệ thống chuyển đổi tín chỉ khung châu Âu (ECTS). Bằng cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng tương đương với bất kỳ chương trình cử nhân nào của các đại học từ Anh quốc và được công nhận bởi Cơ quan quản lý chất lượng giáo dục đại học (QAA).