Dạ anh/chị có thể nộp lại chứng chỉ IELTS Academic hay General đều được.