Học viên có thể đăng kí chương trình bất cứ lúc nào, và được phép học tùy theo tiến độ cá nhân. Học viên có thể đăng kí chương trình bất cứ lúc nào, và được phép học tùy theo tiến độ cá nhân. Học viên có thể đăng kí chương trình bất cứ lúc nào, và được phép học tùy theo tiến độ cá nhân. Học viên có thể đăng kí chương trình bất cứ lúc nào, và được phép học tùy theo tiến độ cá nhân. Học viên có thể đăng kí chương trình bất cứ lúc nào, và được phép học tùy theo tiến độ cá nhân.