Dạ được bảo lưu 12 tháng không quá 3 năm. Báo với bạn trợ lý chương trình điền form mà ký tên.
Khi muốn học lại thì a báo lại bạn trợ lý để được mở lại code.