IBM cam kết chỗ thực tập cho học viên, học viên có kết quả học tập tốt càng có nhiều cơ hội thực tập ở các tổ chức danh tiếng, các tổ chức ở Singapore hoặc Malaysia.