Dạ đầu ra là anh/chị hoàn thành 11 môn học và 1 luận văn kèm theo đó là nộp đầy đủ hồ sơ giấy tờ cho trường.