• Đăng ký tham gia chương trình Cử nhân ứng dụng của OBU trước khi làm bài RAP
  • Hoàn thành 9 bài thi của 2 cấp độ: kiến thức và kỹ năng của chương trình ACCA
  • Hoàn thành chuyên đề Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của ACCA
  • Hoàn thành bài RAP của OBU và đạt điểm đậu