Giảng viên từ Singapore, Malaysia, giảng viên đang làm việc tại Big 4 và có kết quả thi ACCA cao.