Học sinh đủ 14 tuổi trở lên đối với lộ trình đầy đủ, lộ trình rút ngắn sẽ có một số yêu cầu khác.