Dạ khi anh/chị đóng học phí một lần thì sẽ được giảm 5% học phí của toàn bộ khóa học.