“Mang tinh hoa Quản trị Quốc tế đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt”
“Kiến thức là phương tiện vo giá mà con người ai cũng phải có”
Chúng tôi nghiên cứu để “hiểu” và để “trao” cho cộng đồng học viên và doanh nghiệp công cụ thực hành quản lý mang tính thực tiễn, bài bản quốc tế và phù hợp với văn hoá người Việt
CEO – ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC & LÃNH ĐẠO 1

 Đại Học Kinh Doanh Quốc Tế  UBIS (Geneva – Thụy Sĩ)

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Học viện Quản Lý và Luật St. Petersburg (CHLB Nga)

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Học viện kinh doanh và hợp tác quốc tế IIBN (CHLB Nga)

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Đào tạo & huấn luyện nhân viên hiệu quả 

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Phân công phân nhiệm và ủy thác công việc

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Phương pháp tư duy & kỹ năng giải quyết vấn đề

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Kỹ năng quản lý thời gian

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Kỹ năng trình bày thuyết trình & chủ trì cuộc họp

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Khai giảng:
Thời gian học:
Học phí:

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

QUÝ DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ RIÊNG?