CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CEO VIỆT NAM

STTMôn họcSố buổi họcHọc phíGhi chú
1 Quản trị tài chính6 3,600,000
2 Quản trị marketing6 3,000,000
3 Quản trị chiến lược4 2,200,000
4 Phương pháp nghiên cứu4 2,000,000
5 Kế toán dành cho nhà quản lý6 3,600,000
6 Môi trường luật pháp trong kinh doanh5 2,800,000
7 Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề3 1,700,000
8 Các mô hình hỗ trợ việc ra quyết định2 1,600,000
9 IT dành cho nhà quản lý3 2,000,000
10 Quản trị con người4 2,400,000
11 Phát triển kỹ năng lãnh đạo3 1,500,000
12 Lập kế hoạch kinh doanh1 500,000

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – MARKETING

STTCEO - CHUYÊN VỀ MARKETINGSố buổi họcHọc phíGhi chú
1Nghiên cứu thị trường5 3,200,000
2Quản lý khuyến mãi và quảng cáo3 1,800,000
3Thị trường tiêu dùng và quản lý thương hiệu3 2,000,000
4Tiếp thị qua Internet3 2,000,000
5Marketing dịch vụ3 1,500,000
6Quản lý sản phẩm mới2 1,000,000

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – TÀI CHÍNH

STTCEO - CHUYÊN VỀ TÀI CHÍNHSố buổi họcHọc phíGhi chú
1Thị trường và các định chế tài chính
4
3,000,000
2Phân tích và thẩm định doanh nghiệp
6
4,500,000
3Quản trị tài chính doanh nghiệp
5
4,000,000
4Quản trị rủi ro
5 4,000,000
5Quản trị danh mục đầu tư
5 4,000,000

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – KINH TẾ QUỐC TẾ

STTCEO - CHUYÊN VỀ KINH TẾ QUỐC TẾSố buổi họcHọc phíGhi chú
1Marketing quốc tế
6 3,300,000
2Quản trị kinh doanh quốc tế
4 2,400,000
3Quản lý văn hóa đa quốc gia
4 2,400,000
4Chiến lược và chính sách kinh doanh quốc tế
3 2,100,000

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THEO GÓI
CEO – QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

STTCEO - CHUYÊN VỀ MARKETINGSố buổi họcHọc phíGhi chú
1Tuyển dụng
2 1,500,000
2Lựa chọn ứng viên
2 1,500,000
3Giao tiếp với nhân viên
2 1,500,000
4Phát triển nguồn nhân lực
2 1,500,000
5Chính sách lương thưởng và phúc lợi
2 1,500,000
6Mối liên hệ với nhân viên và tổ chức bên ngoài
2 1,500,000