Dạ bên trường có hệ thống chấm đạo văn, nếu làm bài giống nhau hoặc giống tài liệu trên 20% thì trường sẽ chấm fail, anh/chị sẽ đóng tiền học lại môn đó.