Online kết hợp với lớp học truyền thống, có tutor hỗ trợ trong suốt quá trình học.