Trong cuộc thi IELTS Speaking, các giám khảo không đòi hỏi bạn phải biết quá sâu rộng về một vấn đề nào đó, mà đơn giản, họ chỉ quan tâm cách bạn sắp xếp ý tưởng, phát triển câu trả lời hay dùng từ vựng có “chất” không?…

 

Với các cấu trúc hữu ích sau đây, IBM Institute sẽ giúp bạn nói chuyện tự nhiên hơn, trôi chảy và mạch lạc. Những tiêu chí này cũng chiếm 25% điểm số bài nói của bạn.

 

Asking for help – Yêu cầu giúp đỡ

– Could you say that in other words?

– I’m not sure what you mean exactly.

– Do you mean?

 

Stalling for time – Trì hoãn thời gian

– That’s a (n) interesting/tough/difficult question.

– I don’t know much about this issue but…

– I’ve neverreally thought about it before but…

 

Giving an opinion – Đưa ra quan điểm

– Well, I think/ suppose/would say…

– …For two/ several reasons

– I think most people would agree that…

 

Self – correcting – Tự điều chỉnh

– Or rather…

– I mean…

– Or, should I say…

 

Rephrasing – Giải thích, nói lại

– What i mean is…

– What I want to say is…

– What I’m trying to say is…

    

Commenting on your own ideas – Bình luận ý kiến của chính bạn

– I know this may sound obvious but…

– This may sound strange but…

– I’m sorry to have to say this but…

 

Giving an example: Đưa ví dụ

– Take, for example

– Look at, for instance

– A good example of this is

 

Introducing other ideas: Đưa ra các quan điểm khác

– On the other hand,..

– Or, to look at it another way,..

– Then again,…

 

Getting to the point: Đi thẳng vào vấn đề

– Anyway, to get to the point,..

– Anyway, the main point I want to make is that…

– So, in answer to your question,…

 

Conclusion: Kết luận

– Do, that’s what I think…

– Anyway, that’s why…

– So, to return to my original point,…