• Bé học lớp 11 cần bảng điểm 2 năm gần nhất để chuyển đổi tín chỉ.
  • Trung bình lớp 11 và 12 sẽ học 14-16 tín chỉ
  • Yêu cầu lấy được bằng OSSD : 14-16 tín chỉ + 20h hoạt động cộng đồng và kì thi OSSLT
  • Số tín chỉ chuyển đổi phụ thuộc vào điểm số và quyết định cuối cùng từ Bộ Giáo Dục của Bang