Dạ không, bằng thạc sĩ QTKD quốc tế của Midwest không yêu cầu chuyên ngành, học viên học bất cứ ngành nào cũng có thể học được.