• Phí hồ sơ trước khi nhập học: 460CAD
  • Phí thi OSSLT : tùy năm
  • Ngoài ra không thu phí. Học phí và các khoản phí được công khai trên website