• Có. sẽ hỗ trợ học sinh nộp hồ sơ CD hoặc ĐH theo nhu cầu
  • Sẽ có đội ngũ tư vấn chọn trường trước khi nộp hồ sơ