Chương trình học 3 trong 1: lấy bằng cử nhân Kế toán ứng dụng của đại học Oxford Brookes (OBU) từ Anh quốc, lấy chứng chỉ kế toán viên công chứng Anh, học tiếp lên thạc sĩ của OBU hoặc đại học London.