Dạ, thời gian cho khóa học MBA trực tuyến là 14 – 18 tháng, anh/chị học online có tương tác thông qua ứng dụng vào thứ 3 – thứ 5 hoặc thứ 4 – thứ 6 từ 18h30 – 20h30.