Do đây là bằng cử nhân danh dự, không áp dụng theo hệ thống tín chỉ thông thường của trường đại học nên sinh viên không thể học một số môn ngắn hạn tại trường.