IBM cung cấp khóa học bổ trợ trước khi bước vào chương trình bao gồm lớp Tiếng Anh chuyên ngành và lớp Tin học ngành kế toán.