Dạ được nhưng sẽ nặng cho anh/chị do học 2 chương trình song song cùng lúc.