Dạ tùy theo chương trình lúc trước anh/chị đã học và không giới hạn số môn học. Còn về học phí được miễn giảm thì sẽ đổi tương đương với số môn anh/chị được miễn giảm.