Visa liên quan đến vấn đề tài chính và kế hoạch học tập của mỗi học sinh. TSSAC hay VHS hay bất kì đơn vị nào cũng không thể đảm bảo Visa cho học sinh được. Nhưng khi học sinh trở thành Du học sinh tại Việt nam sẽ tăng khả năng hồ sơ của học sinh trong giải trình Study Plan.