Số môn học: 13 môn +1 luận văn
Thời gian học: 18 tháng
Hình thức học: trực tuyến kết hợp huấn luyện chuyên đề
Bắt đầu tuyển sinh: 27/05/2020
Thời hạn hoàn tất hồ sơ: 24/07/2020