Ngày 12/01/2013, Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Lý và Phát Triển Doanh Nghiệp (BDM center) (hiện nay là Viện Quản lý Kinh doanh quốc tế – IBM) chính thức được kết nạp là hội viên của Hội Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Quang Vinh (Giám đốc BDM) vinh dự nhận quyết định từ Hội Kinh tế và Quản lý Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức công nhận Trung tâm Nghiên Cứu Quản Lý và Phát triển Doanh Nghiệp (BDM) là hội viên chính thức của Hội.

Ông Phạm Quang Vinh vinh dự nhận quyết định Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát Triển Doanh Nghiệp (BDM) là Chi Hội chính thức của Hội Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.