Bằng cử nhân danh dự có các xếp loại sau: First, Upper Second, Lower Second, Third.